فرم درخواست همکاری
  • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشنام مرکز آموزشیتاریخ شروعتاریخ پایانمعدل 
  • نام موسسهزمینه فعالیتسمتآخرین جقوق دریافتیمدت همکاری ازتاعلت قطع همکاری 
  • زبانسطح 
  • نرم افزارسطج 
  • نام و نام خانوادگینسبتسنشغلتوضیحات 
  • نام و نام خانوادگیسمت وآدرس محل کارتلفن تماس 
  • حداکثر اندازه فایل: 1 GB.
  • ارسال این فرم به منزله ارائه رزومه بوده و هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند. در صورت نیاز مجموعه با شما تماس خواهد گرفت.

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن