مد سریع

مد سریع(Fast Fashion)

مد سریع Fast Fashion به شرکت های تولید پوشاکی اتلاق می شود که با تولید سریع و سرسام آور و همچنین با قیمت های پایین سعی دارند به سود بیشتری برسند.